Industrial
  • Instal·lacions nuclears i radioactives
  • Instal·lacions de generació i transformació d’energia elèctrica en alta tensió
  • Centres o instal·lacions destinats a producció d’energia elèctrica
  • Activitats industrials i d’emmagatzematge
  • Complexes o activitats industrials o d’emmagatzematge
  • Establiments en què intervenen explosius
  • Activitats de gestió de residus perillosos
  • Establiments no inclosos en la ITC10 on hi ha productes inclosos a la norma en quantitat equivalent del 50%
  • Instal·lacions relacionades amb substàncies o matèries biològiques perilloses
autoproteccio11
Global Warming.